Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

Op elke bestelling die geplaatst is op www.optiekdepreter.be zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Door een bestelling te plaatsen gaat de koper akkoord met de levering -en betalingsvoorwaarden zoals verder beschreven. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijke of gedrukte voorwaarden van de koper. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien ze schriftelijk en voorafgaandelijk door Optiek De Preter werden aanvaard.


Prijs
Alle prijzen van de contactlenzen en producten zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief 21% BTW. Optiek De Preter garandeert de prijzen van de contactlenzen en producten die vermeld zijn op de website: www.optiekdepreter.be  na bevestiging per e-mail, tenzij bij overmacht. Verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 4.

Bestelling
Alle bestellingen gebeuren online of per e-mail op de website www.optiekdepreter.be . Elke koper krijgt een e-mail ter bevestiging van zijn bestelling. De prijzen van de aangekochte producten worden pas bindend na bevestiging van de bestelling op de website en na ontvangst van de schriftelijke onderbevestiging per e-mail door Optiek De Preter van de geplaatste bestelling.

Verzendkosten
Optiek De Preter rekent standaard een verzendkost van 4,00 euro voor België en 9,75 euro voor Nederland + een eventueel supplement (afhankelijk van het product en/of gewicht).

Verzendingen naar het buitenland (behalve Nederland) of aangetekende zendingen kosten standaard 20 euro + supplementen.

Betalingen
Betalingen van contactlenzen en vloeistoffen gebeuren online. De betalingen gebeuren op een beveiligde server waar u kan betalen met VISA, MASTERCARD, KBC-online, en ING Home'Pay. Meer informatie met betrekking tot de betaling vind je op www.ogone.be. De koper is niet bevoegd om op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op Optiek De Preter in mindering te brengen. Schuldvergelijking is bijgevolg uitgesloten. Kortingen worden niet aanvaard tenzij ze uitdrukkelijk zijn aangeduid op de www.optiekdepreter.be .

Levering
Er wordt pas geleverd na ontvangst van betaling. De meeste goederen zijn uit voorraad leverbaar. De aangegeven leveringstermijn zijn slechts indicatief en niet-bindend. Indien het product een vertraging heeft in levering, dan geeft dit géén aanleiding tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst door de koper. De koper heeft eveneens niet het recht in dat geval de uitvoering van enige op hem jegens Optiek De Preter rustende verplichting op te schorten. In geval van overmacht is Optiek De Preter naar zijn keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de koper jegens Optiek De Preter aanspraak kan maken op enige vergoeding. Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens Optiek De Preter rustende verplichting uit de overeenkomst heeft Optiek De Preter het recht verdere leveringen en diensten op te schorten. Bij levering ontvangt de koper een factuur.

Garantie
Optiek De Preter garandeert de kwaliteit en bruikbaarheid van de door hen geleverde producten, zoals deze zijn weergegeven in de CE-productie van de fabrikant. De door Optiek De Preter geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper verbindt zich ertoe de instructies en de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant eerst te lezen alvorens de producten te gebruiken. Indien de koper de instructies niet begrijpt of onduidelijk vindt, dient hij contact op te nemen met de fabrikant. Optiek De Preter is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of foutieve vermeldingen in de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant. Deze garantie geldt ook niet in geval het gebrek te wijten is aan foutief gebruik, nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper.

Aansprakelijkheid
Optiek De Preter levert de producten aan de hand van de gegevens die door de verkoper aan Optiek De Preter zijn verstrekt. Optiek De Preter gaat ervan uit dat de koper zijn ogen regelmatig, bij voorkeur elke zes maanden, laat controleren door een oogarts of contactlensspecialist. De koper bevestigt dit uitdrukkelijk bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden alvorens het plaatsen van een besteling. Optiek De Preter is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de nadelige gevolgen die kunnen hebben voor het oog. Optiek De Preter kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

Klachten
Klachten ivm de niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken moeten binnen de 2 dagen na de levering schriftelijk worden meegedeeld. Indien dit niet gebeurt, wordt elke klacht als onontvankelijk beschouwd. Klachten op grond van verborgen gebreken bij geleverde zaken of op grond van verborgen niet-conformiteit moeten bij aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen de 14 dagen na ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk is. Het indienen van de klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Optiek De Preter moet voorafgaande schriftelijke toestemming geven alvorens een retourzending wordt geaccepteerd. Deze retourzending moet franco en zonder kosten zijn voor Optiek De Preter.
Elke betwisting is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de leverancier waar de hoofdzetel gevestigd is. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

Persoonlijke informatie
De door u opgegeven persoonlijke informatie met betrekking tot de bestelling, wordt door Optiek De Preter in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen en uitsluitend door Optiek De Preter gebruikt en dus niet aan derden gegeven. Deze informatie kan door Optiek De Preter worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketing worden gebruikt. De koper kan zijn persoonlijke gegevens ten allen tijde opvragen en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen.

Zichttermijn
In overeenstemming met de wetten betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, geniet de koper verzakingsrecht. Voor alle niet-gepersonaliseerde producten heeft de koper het recht deze, zonder opgave van reden, binnen de zeven dagen na ontvangst de bestelling te kunnen retourneren. Daartoe maakt de koper aan Optiek De Preter kenbaar het product te willen retourneren en doet dit binnen de drie dagen, waarbij eventuele verzendingsinstructies van Optiek De Preter opgevolgd moeten worden. De koper krijgt binnen de twee weken de aankoopprijs terugbetaald na ontvangst van de voldoende gefrankeerde en tijdige retour. De koper heft geen recht op terugbetaling indien het product is gebruikt, de verpakking is beschadigd of de bestelling werd geopend en/of niet in de originele verpakking werd teruggezonden.

Disclaimer
Bij het maken van deze website hebben we geprobeerd zo zorgvuldig mogelijk te zijn, maar er kan altijd foute informatie in staan. Optiek De Preter kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de activiteiten van deze website.

  • Gebruikersvoorwaarden
  • De gebruiker is bekend en tevreden over de bestelde contactlenzen en vloeistoffen.
  • Optiek De Preter levert de contactlenzen in overeenstemming met de gegevens die door de koper worden verstrekt.
  • De lensgegevens die u geeft aan Optiek De Preter mogen niet ouder zijn dan 12 maanden.
  • De gebruiker laat zijn ogen regelmatig, bij voorkeur om de 6 maanden controleren   door een oogarts of contactlensspecialist.

Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing door het Belgisch Recht. De Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd.